the light bulb on the cable

Ostatnio coraz częściej spotykam w różnych aranżacjach wnętrz dosyć nietypowe lampy. Szczególnie w nowoczesnych, utrzymanych w skandynawskim stylu pomieszczeniach. O czym mówię? O zwykłej żarówce na kablu. Jednak dziś zabieg ten nie jest już prowizoryczną lampą wiszącą w garażu lub piwnicy. Jest to najnowszy pomysł na nowoczesną lampę. 

Last increasingly meet in various interior designs quite unusual. Particularly in modern, Scandinavian-style rooms. What I’m talking about? At the usual light bulb on the cable. However, today this is no longer a provisional overview of the lamp hanging in the garage or basement. This is the latest idea for a modern lamp. 

www.pinterest.com

Sama nie wiem co myśleć na temat takiej ozdoby wnętrz. Niewątpliwie spełnia swą rolę i oświetla dane pomieszczenie. Jednak ich niebagatelna cena (ok. 100 zł) nie sprzyja mojej pozytywnej opinii. Może gdyby samemu coś takiego zrobić…

The same I don’t know what to think about such ornaments. Fulfils its role and illuminates the room. However, their huge rates isn’t conducive to my positive opinion. If you can do this yourself…

www.pinterest.com

A Wy co uważacie o tym nowatorskim pomyśle? Widzicie to we własnym domu? Ja chyba nie ale kto wie:)

And what you think about this innovative idea? You can see it in your own home? I’ll probably not but who knows;)

Thank you for the first month

Mój pierwszy miesiąc blogowania już za mną! Był to wspaniały czas, kiedy to stawiałam pierwsze kroki w tym świecie, ucząc się wszystkiego metodą prób i błędów. No i jaka satysfakcja, ponad 800 odsłon w moim pierwszym miesiącu:) Nie wiem czy to dużo ale ja mam wielką satysfakcję z tego powodu, dziękuję:) 

Dziś postanowiłam zamieścić kilka zdjęć, które już się u mnie pojawiły na blogu. Będą to aranżacje, które mi osobiście najbardziej przypadły do gustu. Także zapraszam na małą podróż do przeszłości.

My first month of blogging for me! It was a great time, when he put the first steps in this world by learning everything by trial and error. And what satisfaction, over 800 hits in my first month. I don’t know whether this is a lot but I have great satisfaction because of this, thank you:) Today I decided to post a few pictures that you have for me came up on the blog. It will be, that I personally enjoyed most. Also I invite you to a journey to the past.

Czego mogłabym sobie życzyć na następne miesiące mojego blogowania…na pewno tego by moi czytelnicy byli zadowoleni, by ilość nowych czytelników ciągle wzrastała, a także by wzrosła liczba komentarzy;) to najlepszy sposób bym dowiedziała się, co jeszcze warto poprawić na moim blogu, co Wam się podoba a co nie.

Jeszcze raz bardzo dziękuję! 

What could I wish for the next months my blogging … surely this to my readers were pleased by the number of new readers continually increased, as well as to increased number of comments;) is the best way I learned what else you might want to improve on my blog, what you like and what not.
Once again, thank you very much!

posters on the floor

Plakaty we wnętrzu często kojarzą nam się z pokojami nastolatków, gdzie ściany zdobią zdjęcia ich idoli. Jednak obecnie plakat w aranżacji wnętrz nabrał zupełnie innego znaczenia. Szczególnie jeśli chodzi o nowoczesne, śledzące najnowsze trendy mieszkania i domy. Zastępują one obrazy, lecz mimo to zachowują jakąś formę zbliżoną. Są idealnie powiązane z danym wnętrzem, są oprawione w ramkę, nierzadko jeszcze w towarzystwie passe-partout. Są  ich dopełnieniem. 

Posters in the Interior often associate with the rooms of teenagers, where the walls are decorated with photos of their idols. However, a poster in the Interior has an entirely different meaning. Especially when it comes to tracking the latest trends in modern flats and houses. They replace images, but still retain some form of similar. Are perfectly correlated with the Interior, are framed in the frame, it is not uncommon even in the company of passe-partout. Their complement.

Usytuowanie plakatów na podłodze to dosyć nowatorski pomysł, nieczęsto spotykany w polskich domach. Ma natomiast swój urok. Ale jak każdy pomysł ma swoje plusy i minusy.

Może zacznę od zalet. Nie można zaprzeczyć, że ustawienie kilku plakatów koło siebie przyciąga uwagę, szczególnie, gdy treść w nich zawarta przekazuje jakieś przesłanie. Jest to także dobra alternatywa dla tych co lubią częste zmiany we wnętrzach, problem wielu dziur w ścianach zostaje rozwiązany:)

Location of posters on the floor quite a novel idea, infrequently used in Polish homes. Have your charm. But as each idea has its pros and cons.Maybe I’ll start from the advantages. It cannot be denied that setting a few posters circle attracts attention, especially when the content contained in them shall transmit any message. It is also a good alternative for those who like to frequent changes in the problem of many holes in the walls is resolved.

Jednak według mnie pomysł ten ma również pewne wady. Zostawmy na chwilę od artystycznej strony i spójrzmy na to od strony dnia codziennego. Na pewno zgodzicie się ze mną, że taka aranżacja wnętrz nie sprzyja dokładnemu sprzątaniu podłogi, a do tego, gdy planuje się dzieci to takie plakaty mogą za długo nie postać w jednym kawałku:) Dlatego też myślę, że dobrym rozwiązaniem jest stawianie plakatów na półkach i innych meblach, ale o tym już będzie w oddzielnym wpisie.

However, in my opinion, this idea also has some disadvantages. Let’s leave for a while from the Bohemian side and look at it from the side of everyday life. I’m sure you will agree with me that the Interior is not conducive to thoroughly cleaning the floor, and for that, if you plan to children are such posters can long character in one piece) Therefore, I think that it is a good idea to putting posters on the bookshelves and other furniture, but this will be a separate entry.

Co sądzicie o takim rozwiązaniu na aranżację wnętrz? Zastosowalibyście u siebie, czy też uważacie, że jest ono całkowicie niepraktyczne. Czekam na Wasze opinie:)

What do you think about this solution for interior design?  I look forward to your opinions;)

www.pinterest.com